คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU News

โดย Nuttu

คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา  09:00 - 17:00 น.  ณ ชั้น 1 อาคาร 2  

โทร. 0 2579 1111 ต่อ  1483