New SPU WiFi

SPU News

โดย Nuttu

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดใช้บริการ WiFi ของมหาวิทยาลัยตัวใหม่

.@SPU WiFi 

โดยสามารถใช้ Login Username และ Password เดิม
ในการเข้าใช้บริการได้ทันทีในวันที่ 1 ธ.ค. 59