ประกาศรายชื่อรับตรงสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 60

SPU Activity

โดย nattaporn

คลิกประกาศรายชื่อ 

คลิกขั้นตอนการลงทะเบียน


สิทธิ์พิเศษ

       รับทุนสนับสนุนทางการศึกษา 20,000 บาท
 
จำนวนที่รับเข้าศึกษา รับจำนวนจำกัด
  1. สถาปัตยกรรม (ดูข้อมูลหลักสูตร) จำนวน 50 คน
  2. ออกแบบภายใน (ดูข้อมูลหลักสูตร)  จำนวน 50 คน
กำหนดการรับสมัคร
  • ประกาศผลสอบวันที่ 28 พ.ย. 59
  • ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ธ.ค. 59
เอกสารการรายงายตัวลงทะเบียน
  1. ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  2. บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
  3. ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป
ติดต่อสอบถามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทร. 06 1991 2779 ,02 579 1111 ต่อ 2166
  • ID Line : SOASPU