SPU คว้า 7 รางวัล บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น (สสอท.) ประจำปี 2559

SPU News

โดย kanokpong sartsang

    UploadImage   สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ จนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้เป็นบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ( สสอท. ) ประจำปี 2559  โดยมีผศ.ดร.วิรัช   เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ณ  ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้
รายนามบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ( สสอท. ) ประจำปี 2559  มีดังต่อไปนี้
             1.บุคลกรดีเด่นด้านวิชาการ  ได้แก่ ผศ.ดร.ธรินี  มณีศรี  จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
             2.บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จากสำนักวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  
             3.นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ  สาขาสังคม ได้แก่  นางสาววิชิตา  เพิ่มพูนธัญญะ  จากคณะบัญชี ระดับปริญญาตรี
             4.นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ  สาขามนุษย์ศาสตร์ ได้แก่  นางสาวศิตาพัทธ์  ธรณ์วัฒนภาคย์  จากคณะดิจิทัลมีเดีย ระดับปริญญาตรี
              5.นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านบัญชี กองทุนเต็มยรรยง วรากรวรวุฒิ ได้แก่  นางสาวชัญญนุช ศรีทัศน์  จากคณะบัญชี ระดับปริญญาตรี
              6.นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) ได้แก่  นายธีรินทร์ เกตุวิชิต  จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับปริญญาเอก
              7.นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ  ด้านสังคมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) ได้แก่  นางสาวดรุณี  ญาณวัฒนา  จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง    
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage