SPU : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ "สังคม ความรู้ และดิจิทัล" ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วม 6 สถาบัน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage                        คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าภาพหลัก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559  ในหัวข้อ "สังคม ความรู้ และดิจิทัล" ครั้งที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน  ซึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก SIPA และ SVOA  ณ  ห้องออดิทรอเรียม 2  ชั้น 12  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage