SPU : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ "การซื้อขายกิจการและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน" โดยคุณนลินี งามเศรษฐมาศ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดงาน CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ พร้อมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ "การซื้อขายกิจการและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน" โดยคุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟัง   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับ ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับคุณนลินี งามเศรษฐมาศ และคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน)ในโอกาสที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 500,000 บาท ให้กับทางคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย  ณ  ห้อง Auditorium 1  ชั้น12  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ทีผ่านมา

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage