สัมมนากับตัวจริง “การสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบทางธุรกิจ”

SPU Activity

โดย Nuttu

-ขอเชิญร่วมฟังสัมมานา "Business Trend in Creative World" และ "Business Identity with Creative Thinking" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.นพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) เวลา 15.00 – 18.20 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11