SPU : Jigsaw นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการประกวด "การสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่" โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีม Jigsaw ซึ่งประกอบไปด้วย นายนิรุจน์ ภักดี ,นางสาวศุจินันท์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวพรหมพร นัยวิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการตลาด  ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด "การสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่" โดยมีอาจารย์ปวาฬ เกษกาญจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558