ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

SPU calendar

โดย Nuttu

นักศึกษาชาย SPU ที่มีความประสงค์ “ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร” 
สามารถติดต่อการทำเรื่องการขอผ่อนผัน ได้ภายถึงวันพุธที่  30 พฤศจิกายน 2559 

สอบถามได้ที่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 10 โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2630 หรือ 081 638 2106