SPU : ผู้บริหาร บ.คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ดอร์ จำกัด ร่วมทำบุญสนับสนุนซื้อ ”ข้าวธรรมศรีปทุม” โครงการบวรและชุมชนเข้มแข็ง ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageUploadImageดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์  ในนามผู้แทนคณะดำเนินงาน โครงการ บวร และชุมชนเข้มแข็ง  เข้ารับการสนับสนุนจาก คุณเกรียงศักดิ์  แซ่ลี้  กรรมการผู้จัดการ และ คุณจุรี  มั่นเพชร  ผู้บริหารบริษัทคริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ดอร์ จำกัด  ในการร่วมทำบุญสนับสนุนจัดซื้อข้าวไรซ์เบอรี่  จำนวน  120 ถุง  เพื่อสนับสนุนโครงการฯดังกล่าว  ณ  บริษัทคลิสตัลวิว  วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา
ทั้งนี้โครงการ บวร และชุมชนเข้มแข็ง เป็นโครงการที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมเป็นหลักในการดำเนินงานกับ พระอาจารย์ใบฎีกาอุเทน สุทธิสทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา รองเจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม และเลขานุการเจ้าคณะตำบลผาปัง โครงการดำเนินงานด้วยแผนระยะยาว 5 ปี  โดย ในปีที่ 1-3 จะมีกิจกรรม คือ สร้างโรงเชื่อมเหล็ก ทำข้าวไรซ์เบอรี่ พัฒนาวัด  โรงเรียน  สร้างอาชีพ ให้นักเรียน  และชาวบ้านในชุมชน  โดยจัดผ้าป่าขึ้น 3 ปี จากปี 2557 2558 และปีนี้ 2559  เพื่อนำปัจจัยมาใช้ตามวัตถุประสงค์
ในปี 2559 ทางวัดได้ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 2,000 ถุง  และได้จำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนรวมถึงได้ส่งข้าวภายใต้ชื่อข้าวธรรมศรีปทุม” จำนวน 800 ถุง เพื่อจำหน่ายให้กับนักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจร่วมทำบุญทุกท่าน ในราคา ถุงละ 99 บาท ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะนำส่งให้กับทางวัดเพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ คือ บวร และชุมชนเข้มแข็ง กล่าวคือวัดเป็นศูนย์การพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธศาสนา โรงเรียน สามารถสร้างให้ครูนักเรียน มีอาชีพและชาวบ้านสามารถเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้ และในปี 2559 นี้ ทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยมาใช้ตามหลัก บวรและพัฒนาชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยการจัดผ้าป่าปี 2559 จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559  ณ วัดแม่พริกลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก  จ.ลำปาง 
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage