ไหว้ครูครอบครูช่าง สถาปนาสถาปัตยกรรมศาสตร์

SPU calendar

โดย Nuttu

พิธีไหว้ครูครอบครูช่างสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559  เวลา 7.00  น. ณ Student Lounge & Exhibition Hall  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ