SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟังกูรูด้านการพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ "Business Trend in Creative World Business Identity with Creative Thinking"

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบทางธุรกิจ (Business Trend in Creative World Business ldentity with Creative Thinking) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  เตรียมพบกับกูรูที่เปี่ยมประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงสร้างสรรค์ คุณภิรญา พุ่มทอง  เจ้าของธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน by ApirayaShop  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 – 18.20 น.  ณ  ห้อง Theater  อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน : สำรองที่นั่ง โทร.02-5791111 ต่อ 2360 , 2407