SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ WiLL9 Recruitment Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น MOU ปูทางนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา นานาชาติเพิ่มขึ้น

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าฝึกงานสหกิจศึกษากับบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ WiLL9 Recruitment Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้แทนจากทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Mr. Hayato Mori, Managing Director จาก WiLL9 Recruitment Co., Ltd. ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา