SPU คืนผืนป่าสู่ชุมชน บ้านกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี

SPU News

โดย suchart

SPU คืนผืนป่าสู่ชุมชน
บ้านกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี

         ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาคืนผืนป่าสู่ชุมชน ในโครงการ “ปลูกป่าชุมชน” ให้กับโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาและชุมชนบ้านกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

UploadImage