คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับบริษัททัวร์จำลอง “SPULA Travel” ณ ประเทศเวียดนาม

SPU News

โดย suchart

คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

กับบริษัททัวร์จำลอง “SPULA Travel”
ณ ประเทศเวียดนาม

ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ราณี อมรินทร์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับบริษัททัวร์จำลอง “SPULA Travel” ทัศนศึกษา ณ ฮานอย – ฮาลอง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำากลับมาต่อยอดองค์ความรู้และนำาไปใช้ประโยชน์ในภายหน้า