ADMISSION PLANNING วางแผนดี...มีอนาคต ตอน ว่าที่วิศวกร “รู้ก่อนเรียนวิศวะ”

SPU News

โดย suchart

UploadImage

รู้จักตัวเอง
         การได้ทำงานหรืออาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพ ส่งผลโดยตรงกับความสุขและความสำเร็จในการทำงาน มาดูกันว่าบุคลิกภาพของเราตรงกับวิศวกรหรือไม่
         สำหรับบุคลิกภาพที่เหมาะกับอาชีพวิศวกร คือ เป็นจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความเป็นจริง “นักมุมานะ มุ่งมั่น” (Realistic) (มด) มีลักษณะเด่น คือ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น มุ่งมั่น กล้าแสดงผลงานทักษะการเข้าสังคมมีน้อย และมีลักษณะทั่วไป ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงาน กลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล และทักษะทางภาษา ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น
         สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นวิศวกรแล้วบุคลิกภาพของเราไม่ตรงตามนี้ ไม่ต้องกังวลนะครับ ยังมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ
อีกหลายอย่างโดยเฉพาะความพยายามและความอดทน
รู้จักคณะสาขา
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีสาขาที่หลากหลายมากที่สุดคณะหนึ่ง ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาการบิน ฯลฯ
         โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเปิดสอนในเกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน บวกกับมีผู้ที่จบออกมาแต่ละปีจำนวนมาก ทำให้การจบวิศวะในบางสาขาตอนนี้หางานยากขึ้น ดังนั้นถ้าอยากหางานง่าย น้องๆ ต้องเลือกวิศวะสาขาที่ต้องกับเทรนด์งานในอนาคต เช่น วิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นสาขาที่ตรงกับเทรนด์ อาเซียน เพราะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นบวกกับความได้เปรียบของไทยด้านการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน
         โดยในปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดหลักสูตรนี้ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเน้น ให้บัณฑิตที่จบสามารถเป็นวิศวกรที่ทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการหรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้วิชาความรู้ในที่ทำงานจริง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำของนักศึกษา


UploadImage

รู้จักหนทางสอบติด
         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยการสอบเข้ามีทั้งแบบผ่านระบบรับตรง ทุนโควตา แอดมิชชั่น หากน้องๆ ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะนี้และคณะอื่นๆ สามารถเข้าไปใช้โปรแกรม Admission Planning “วางแผนดี.มีอนาคต” ได้ทาง AdmissionPremium.com โดยโปรแกรมจะช่วยตั้งแต่ประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขานั้นๆ ไปจนถึงการวางแผนและวิเคราะห์คะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด
รู้จักงานและอาชีพ
         
เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์มีงานรองรับที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสาขาที่จบเกี่ยวกับอะไร เช่น วิศวกรด้านการสำรวจ วิศวกรด้านเครื่องกล วิศวกรปิโตรเลียม วิศวกรยานยนต์ วิศวกรโยธา วิศวกรอากาศยาน วิศวกรการบินและอวกาศ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรการขนส่ง ฯลฯ
         อัตราเงินเดือนของผู้เริ่มต้นทำงานที่จบคณะนี้ อยู่ระหว่างประมาณ 18,000-25,000 บาท เงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลงานและฝีมือ แนะนำน้องๆ ระหว่างเรียนให้ทำงานควบคู่ไปพร้อมกับสะสมผลงานเป็น Portfolio ควรเสริมทักษะด้านการสื่อสาร ถ้ามีจะให้เพิ่มความได้เปรียบในการทำงานในสาขานี้ เพราะผู้ที่จบในสาขานี้ส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการสื่อสาร


UploadImage