สุภาวดี ชากระโทก (ซายน์) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาษาจีน) คณะศิลปศาสตร์

SPU News

โดย suchart

สุภาวดี ชากระโทก (ซายน์)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาษาจีน)

คณะศิลปศาสตร์
จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมาลีย์บริหารธุรกิจ
จ.นครราชสีมา

UploadImage         จุดเริ่มต้นของการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาเซียนเนื่องจากมีอาจารย์มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้พูดถึงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงเกิดจุดประกายความคิด สนใจและอยากจะได้รับทุนเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง จึงสอบถามกับอาจารย์ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้รับทุน ได้ติดตามและทำเรื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีเต็ม ในที่สุดก็ได้รับทุนเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว มณฑล
กุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านย่านอาเซียน แถมยังได้ฝึกงานสหกิจศึกษาควบคู่กันไปด้วยและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตสหกิจศึกษากลับมาได้อีกด้วย ซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นมหาวิทยาลัยศรีปทุมดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันให้ ส่วนค่าที่พักและค่าเรียนภาษาจีนทางมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวเป็นผู้สนับสนุน
         วันเดินทางรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้าง วันแรกที่ไปถึงอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวซึ่งที่นั่นก็ยังมีหิมะตกอยู่ และอากาศหนาวมากๆ ในคืนแรกคิดว่าตัวเองจะต้องมานอนหนาวตายอยู่ที่เมืองจีนซะแล้ว แต่ตื่นมาก็รู้สึกประทับใจเมื่อมองออกไปที่นอกหน้าต่างได้เห็นหิมะตกที่ปกคลุมต้นสนอย่างสวยงาม ชีวิตประจำวันที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่า ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียนภาษาจีน ซึ่งในห้องเรียนก็จะเรียนกับชาวต่างชาติที่มีทั้งชาวไทย ลาว เกาหลี เยอรมัน อเมริกา และเม็กซิโก มีครูชาวจีนมาสอนภาษาจีน และแน่นอนเลยว่าภาษากลางที่ใช้สื่อสารกัน ก็คือภาษาจีน หลังเลิกเรียนหรือวันเสำร์-อาทิตย์ ก็จะไปฝึกงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมซวงซิน ซึ่งอยู่ภายในมหำวิทยาลัย ในการฝึกงานในครั้งนั้น ทำให้ได้เรียนรู้ระบบการทำงานทั้งโรงแรม เพราะเป็นโรงแรมเล็กๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโอกาสที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในทุกๆ แผนกของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นแผนกบริการส่วนหน้า แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน รวมไปถึงเรียนรู้ความแตกต่างของประเทศไทยและประเทศจีน หอพักภายในมหาวิทยาลัยจะมีหอพักทั้งหมด 52 อาคาร แต่จะแยกระหว่างหอพักคนจีนและหอพักของชาวต่างชาติ
         นอกจากนั้นแล้วทางมหาวิทยำลัยยังมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันแข่งกีฬาของนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมวันประเมินอาจารย์ กิจกรรมวันอาหารนานาชาติ กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ เทศกาลและวันหยุดของจีนก็ยังคล้ายๆ กับเมืองไทย ที่มีทั้งวันแม่ วันแรงงาน วันเชงเม็ง เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง
         การที่ได้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนั้น ทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
UploadImage
และประเทศไทย เพราะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องและได้รับรางวัลของการเป็นผู้นำกลับมาอีกด้วย
         นอกจากนั้นทำให้ได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสังคม ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ที่ได้แน่ๆ เลยคือการได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ได้ด้วยตัวของตัวเอง อีกอย่างที่สำคัญคือการได้ใช้ภาษาจีน ทำให้พูดภาษาจีนได้มากขึ้น สามารถสื่อสารในชีวิตประจำาวันกับคนจีนได้ และที่ขาดไม่ได้คือมิตรภาพระหว่างคนจีน ซึ่งมีทั้งเพื่อน และอาจารย์ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอด ถ้าไม่มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่นั่น ก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้เลยจริงๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จิณดา เตชะวณิช และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มอบโอกาสดีๆ ให้ค่ะ


"การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ทำให้ได้
เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง ได้ใช้
ภาษาจีนและที่ขาดไม่ได้คือมิตรภาพ
ระหว่างคนจีน ถ้าไม่มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่
นั่น ก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้"