งานประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล

SPU News

โดย Admin Spublog

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล
ในวันที่ 17 พฤษศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ลงทะเบียนได้ที่ http://kds2016.spu.ac.th/