VCC SPU “สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน คืนต้นลำพูสู่ธรรมชาติ สร้างบ้านให้หิ่งห้อย”

SPU News

โดย suchart

VCC SPU “สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
คืนต้นลำพูสู่ธรรมชาติ
สร้างบ้านให้หิ่งห้อย”

         นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Volunteer Community Club มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “VCC จิตอาสาสรรสร้างชุมชนบ้านปรก” ในกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนปลูกต้นลำพู เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างบ้านให้หิ่งห้อย คืนระบบนิเวศให้ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติงานร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตกับชุมชน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานในลักษณะของการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับชุมชนและปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชกรณียกิจของในหลวงบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางตำนานมะพร้าว ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม