เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Update TFRS สู่การปฏิบัติทางการบัญชีที่ถูกต้อง ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้อง B5 ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558