SRIPATUM INTERNATIONAL COLLEGE : วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เปิดสอน 7 สาขาวิชา

SPU News

โดย suchart

ธุรกิจการบิน
Airline Business

เรียนรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นการออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง การขนส่งสินค้าทางอากาศและหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินกับผู้บริหารในธุรกิจการบิน ฝึกปฏิบัติงานใน Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบินจริง ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวสมัครงาน ในภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาจะได้โอกาสในการฝึกงานกับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน

การบัญชี
Accountancy
UploadImage
เรียนรู้การบัญชีในด้านการวางผัง การลงรายการ การตรวจสอบ การจัดการด้านภาษีอากร การบัญชีต้นทุน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่โปรแกรมขนาดเล็กจนถึงระบบ SAP ได้รับการฝึกอบรมกับนักบัญชีมืออาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทบัญชีในระดับนานาชาติ ฝึกงานกับบริษัทบัญชีขนาดใหญ่ มีโอกาสได้งานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนเรียนจบ

ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese

หลักสูตร 2 ปริญญา ปี 3 เรียนที่ BLCU กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียนรู้การสื่อสารภาษาจีนในการบริหารธุรกิจกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษา ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK มีโอกาสในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศจีน ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะไปเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนที่ BLCU (Beijing Language and Culture University) เมื่อจบจะได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
International Hospitality Management

ปี 4 สามารถเลือกเรียนและทำงานที่ Switzerlan

เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก ในด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่มการสำรองที่พัก การจัดประชุมสัมมนา การจัดการธุรกิจนำเที่ยว ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศษ สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถเลือกเรียนและฝึกงานแบบมีรายได้และโอกาสการทำงานต่อในโรงแรมชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นปีที่ 4 เมื่อจบจะได้รับ Diploma จาก SHML และรับปริญญา จาก ม.ศรีปทุม

UploadImageการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

เรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การเจรจาต่อรอง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจข้ามภาษาและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กู้กรอ.ได้)
Logistics and Supply Chain Management

เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการมีทัศนศึกษาดูงานและสนับสนุนให้ฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ

ภาษาไทย
Thai Language

เน้นการเรียนรู้การใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย การพูดในที่สาธารณะบนความหลากหลายของวัฒนธรรม ผ่านตัวอย่างการสื่อสารในโลกธุรกิจจริงที่ทันสมัย เพื่อสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้

UploadImage

UploadImage