อานนท์ บุญยประเวศ CEO & CO-FOUNDER ผู้ก่อตั้ง บริษัท เทคฟาร์ม

SPU News

โดย suchart

“ ก า ร เ รี ย น ที่ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม เราจะได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจและได้ความรู้ ความเชี่ยญชาญในงานด้านไอที ทำให้ผมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองและยังใช้เทคโนโลยีไปพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกรไทยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย”

Len-Nam (เล่นน้ำ) คือ
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการลดความเสี่ยงของปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากน้ำที่ไม่เหมาะสม เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ำ และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ซึ่งการทำงานของเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำนั้นต้องนำเครื่องมือลงไปแช่ในน้ำที่ต้องการจะตรวจสอบ จากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์ โดยเกษตรกรสามารถตั้งค่าวัดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทราบความผิดปกติของน้ำได้ตลอดเวลา เมื่อไหร่ที่ค่าน้ำมีความผิดปกติ ตัวเครื่องมือจะส่งสัญญานแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
แรงบรรดาลใจ
ผมได้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำว่าหากน้ำมีค่า PH และอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ผมจึงเกิดไอเดียในการพัฒนาอุปกรณ์เดิมซึ่งก็คือ เล่นดิน โดยนำมาพัฒนาต่อยอด ซึ่งตัวเล่นดินนั้น จะทำการวัดค่าของดินเพื่อให้เกษตรทราบว่าดินที่ใช้เพาะปลูกคุณภาพเป็นอย่างไร จากนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาทำให้เกิดเครื่องมือที่สามารถวัดค่าต่างๆ ของน้ำได้ จึงเกิดเป็นตัว Len-Nam (เล่นน้ำ) ครับ
จุดเด่นของผลงาน
ราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานของเครื่องมือตรวจวัดน้ำที่เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ชุดทดสอบ (Test Kit) โดยเล่นน้ำ สามารถวัดค่าอุณหภูมิ และ ค่า PH ซึ่งปัจจุบันหากเกษตรกรต้องการวัดค่าอุณหภูมิจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ ส่วนค่า PH ต้องใช้กระดาษลิตมัส ซึ่งอาจจะมีราคาไม่สูง แต่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งหากเทียบอายุการใช้งาน ตัวอุปกรณ์เล่นน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการวัดคุณภาพน้ำ อีกทั้งเกษตรกรสามารถลดปริมาณการตายและยังช่วยเพิ่มคุณภาพของสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ด้วยครับ
อุปสรรคของงานชิ้นนี้
เนื่องจากผมเรียนทางด้านสายไอทีมา จึงไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรและการประมงเลยครับ ทำให้ต้องเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมจากเกษตรกร และที่สำคัญผมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าไปเรียนรู้ ศึกษา และใช้ห้องวิจัยในการพัฒนางานครับ
IT SPU กับความสำเร็จ
การเรียนที่ศรีปทุม เรามีเครื่องมือที่พร้อม มีอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือ และยังได้ความรู้ที่นอกเหนือจากสายไอที เราได้ความรู้ด้านบัญชี แนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุมนั้นจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากมายและมักจะมีโครงการหรือกิจกรรมดีๆ ให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองเสมอครับ
รางวัลที่เคยได้รับครับ
• The Winner of the contest to Develop Mobile Application from SIPA.
• World Citizenship 3rd Place Winner and VIP Popular Vote from Microsoft Imagine Cup Thailand 2014
• Microsoft Student Partner 2014
• 1st Place Winner from Samart Innovation Award 2014
• National Finalist (Agriculture) from Thailand ICT Award 2014
• World Citizenship 2nd Place Winner and USAID Special Award from Microsoft Imagine Cup Thailand 2015
• Microsoft Student Partner 2015
• Final Round (Internet of Things) from Samart Innovation Award 2014
• 1st Place Winner from DTAC Accelerate Batch 3
• World Citizenship 2nd Place Winner and USAID Special Award from Microsoft Imagine Cup Thailand 2016


UploadImage