คณะ IT มีกระบวนการและมีอาจารย์ ที่มีความพร้อมในการผลักดัน ส่งเสริมนักศึกษาให้กลายเป็น Tech Startup ได้

SPU News

โดย suchart

คณะ IT มีกระบวนการและมีอาจารย์
ที่มีความพร้อมในการผลักดัน
ส่งเสริมนักศึกษาให้กลายเป็น
Tech Startup ได้ครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา สุขวาร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Tech Startup มาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีที่ไหนเริ่มทำ โดยกระบวนการของเราเริ่มตั้งแต่การบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรและเข้าไปในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก SIPA ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราได้บ่มเพาะเด็กของคณะไอทีให้มีวิธีการคิดให้ต่างจากนักศึกษาทั่วไป ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะมีทักษะการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันของ SIPA, Microsoft, Dtac, SAMART และอื่นๆ อีกมากมายครับ โดยนักศึกษาของเราได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศ Popular Vote และรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจากจุดนี้ทำให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมั่นใจในการก้าวสู่การเป็น Tech Startup และปัญหาที่สำคัญของการเป็น Startup ส่วนใหญ่คือการขาดแหล่งเงินทุนที่จะใช้ต่อยอดและพัฒนาจนสามารถเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจในการหาแหล่งเงินทุนจากที่ต่างๆ ที่พอใจและมั่นใจในผลงานของนักศึกษา และคิดว่าสามารถต่อยอดและผลักดันผลงานสู่ตลาดของธุรกิจได้จริง