จุดแข็งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเรื่องของ ICT โดยมีทั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะดิจิทัลมีเดีย

SPU News

โดย suchart

ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย

         จุดแข็งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเรื่องของ ICT โดยมีทั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะดิจิทัลมีเดีย ซึ่งทั้งสองคณะนั้นจะทำงานแตกต่างกัน โดยคณะดิจิทัลมีเดียจะทำเรื่อง Content เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับมนุษย์และความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ ตัวอินเตอร์เฟสต่างๆ ของแอปพลิเคชันและแอนิเมชันที่ทำเป็น Story Telling และมีการออกแบบเกม ที่สามารถสร้างกระแสของโลกได้ อย่างเช่น Pokemon GO ส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในเรื่องของการทำโปรแกรมทำซอฟต์แวร์ เพื่อให้การใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น การทำโปรแกรมบัญชี โปรแกรมจัดการโรงงาน ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งต่างๆ ซึ่งทั้งสองคณะนี้สามารถนำความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความแข็งแกร่งมากทางด้านของเทคโนโลยี และมีประสิทธิภาพในการช่วยประเทศขับเคลื่อนในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล
         ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การเปลี่ยนแนวทางของเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และตอบโจทก์สำหรับโลกแห่งอนาคต ซึ่งหนึ่งในการพัฒนาของรัฐบาลนั้น ได้แก่ การสนับสนุนในเรื่องของ Digital Startup ซึ่ง Startup คือ คนที่มีไอเดียดีๆ และใช้ไอเดียนั้นมาพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยี และเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้คนจำนวนมากได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึง
ทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีโอกาส ร่วมลงนาม MOU การเป็นพันธมิตร Digital Startup Alliance : DSA เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของ Startup อย่างครบวงจร โดยความร่วมมือจากคณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ
         อีกทั้งการลงนาม MOU ครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษาของเรามีคนที่มีไอเดียดีๆ เยอะมาก และชอบในเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหากไอเดียของใครน่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจได้ มหาวิทยาลัยก็จะช่วยนำไอเดียนั้นๆ มาสู่กระบวนการ Incubation Center เพื่อต่อยอดไอเดียนั้นไปสู่ภาคธุรกิจต่อไป โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษาทุกๆ คณะ ในการพัฒนาไอเดียและช่วยผลักดันนักศึกษาให้กลายเป็น Startup ที่ประสบความสำเร็จได้