ความน่าสนใจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

SPU News

โดย nattaporn

สาขาวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2560
        เน้นเรื่องการสื่อสารการบริหารจัดการ ผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล และงานสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างวิชาชีพใหม่ ที่ทำหน้าที่เหมือนสถาปนิก หรือเป็นผู้นำสถาปนิกในการสื่อสารและนำเสนองานสถาปัตยกรรม ด้วยทักษะการสื่อสารที่ ดีและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ความรู้ ในเชิงสถาปัตยกรรม ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ในเชิงการสื่อสาร และบริหารจัดการ 

          สามารถแก้ไขจุดอ่อนของสถาปนิกหรือคนที่จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากคนเหล่านี้จะถูกสอนให้คิดอย่างสร้างสรรค์คิดต่างและมีความมั่นใจใน แนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบของตัวเองมากทำ ให้การสื่อสารหรือการถ่ายทอด ไอเดียให้คนทั่วๆไปที่คิดไม่เหมือนตนเองเข้าใจได้ยากหรือไม่พยายามที่จะสื่อสาร ทำ ให้งานสถาปัตยกรรมที่ดีหลายๆ ผลงานไม่ได้มีโอกาสสร้างในหลายๆ ครั้ง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ รวมถึง เทคนิค เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร และนำ เสนองานสถาปัตยกรรม คณะฯ จึงเห็นว่า CoDA น่าจะเข้ามาทำ ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมมีความเข้มแข็งขึ้น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
                ปี1:Fundamental Studio
                           เป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะและสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษา เช่น ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบเบื้องต้น และความรู้ทั่วไปที่ สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้ซึ่งในชั้นปีที่ 1 คณะฯ ต้องการให้นักศึกษาได้ ทำ ความรู้จักกับอาจารย์ทุกท่านให้มากที่สุด และอาจารย์มีเวลาให้นักศึกษาได้อย่าง เต็มที่ ทีมผู้สอนจึงเป็นอาจารย์ประจำ ในคณะฯ ทั้ง2 สาขา

                ปี 2-3: House Studio
                           ประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าHouseโดยนักศึกษาจะได้ เลือกHouse ที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดด้วยตนเองผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ของแต่ละ Houseโดยรุ่นพี่และเป็นการสอบถามชักชวนของรุ่นพี่ผนวกกับ อาจารย์ แต่ละ Houseเอง ก็ต้องนำ เสนอแนวคิด และวิธีการทำ งาน เพื่อให้นักศึกษาที่จะขึ้นปีที่ 2 เลือกกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสนุกและความสุขกับการเรียน และสามารถพัฒนา ตัวเองในทิศทางที่ตนเองสนใจ

               ปี 4: Vertical Studio
                          เป็นการเรียนในเชิงลึกที่ต่อเนื่องในแนวคิดและวิธีการมาจาก House Studio โดย แบ่งออกเป็น 3 Studioได้แก่ ExperimentalStudio,SustainableStudio,Practical Studioโดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะพิเศษต่างๆโดย นักศึกษาจะทำ งานกับอาจารย์ผู้สอนในการเรียนรู้เชิงลึกของงานสถาปัตยกรรม ซึ่ง ความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกนี้จะถูกนำ ไปใช้ในปีสุดท้ายของนักศึกษา คือ Thesis Studio

               ปี 5:Thesis Studio
                         การประมวลองค์ความรู้ที่มีมาทั้งหมดมาศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจเพื่อนำ เอา ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งหมดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์(Thesis) อันจะ เป็นทิศทางที่นักศึกษาจะนำ ไปพัฒนาในวิชาชีพตนเองภายหลังจบการศึกษาต่อไปและ เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดด้วย 
UploadImage

สาขาวิชาออกแบบภายใน

                  ปี 1:Fundamental Studio
เป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะและสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษา เช่น ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบเบื้องต้น และความรู้ทั่วไปที่ สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้ซึ่งในชั้นปีที่ 1 คณะฯ ต้องการให้นักศึกษาได้ ทำ ความรู้จักกับอาจารย์ทุกท่านให้มากที่สุด และอาจารย์มีเวลาให้นักศึกษาได้อย่าง เต็มที่ ทีมผู้สอนจึงเป็นอาจารย์ประจำ ในคณะฯ ทั้ง2 สาขา
           
                 ปี2-3: House Studio
     เป็นระบบการเรียนการสอนแบบที่ให้ความรู้ครอบคลุมทั้ง2แนวคิดของ House Studio (เริ่มใช้ปี2560 มีความคล้ายคลึงกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
โดยจะแบ่งเป็น House ออกเป็น
     - Human Design Center
          มีแนวคิดในการการออกแบบที่ยึดเอาคนเป็นศูนย์กลางเป็นการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบาย และให้ความสำ คัญของคนเป็นหลัก เป็นการสื่อสารไปที่ตัวบุคคลและผู้ใช้สอย
     - Corporate Design Centers
          มีแนวคิดในการออกแบบที่คำ นึงถึงภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปสู่ภายนอก และให้ความสำ คัญกับการสร้าง อัตลักษณ์ของตัวตน ทีสามารถสื่อสารองค์กร หรือบุคคลนั้นๆ ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้กับคนภายนอกได้อย่างชัดเจน
      โดยทั้งสองแนวคิดนี้จะถูกแทรกในการสอนทุกรายวิชาของการเรียนในชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาจะเป็นผู้พิจารณานำ องค์ความรู้ที่ตนเองสนใจและนำ ไปใช้ในปีสุดท้ายคือ Thesis Studio

            ปี 4:Thesis Studio
     การประมวลองค์ความรู้ที่มีมาทั้งหมด ผนวกกับ 2 แนวคิดของ House ในปีที่ 2-3เพื่อเลือกความเชี่ยวชาญมาทำ งานในหัวข้อที่ตนเองสนใจและสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์(Thesis) อันจะเป็นทิศทางที่นักศึกษาจะนำ ไปพัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตนเองภายหลังจบกาศึกษาต่อไป จึงทำ ให้ปีที่4Thesis Studio มี2 Studio ประกอบด้วย Human Design Center Studioและ Corporate Design Center Studio
UploadImage