ศิษย์เก่านิติศาสตร์ SPU จิดาภา วรรณศรีจันทร์

SPU News

โดย suchart

การเรียนนิติศาสตรสิ่งที่ยากที่สุดสำาหรับพี่
คือการเรียนวิชานี้ เมื่อยากที่สุดจึงใส่ใจเป็นพิเศษ
โดยการอ่านมากกว่าวิชาอื่นและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

จิดาภา วรรณศรีจันทร์
จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

         ก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนติบัณฑิต ในช่วงที่เรียนศรีปทุมปี 4 เทอม 2 ได้มีโอกาสอ่านคำบรรยายเนติบัณฑิตของปีก่อนที่ตนจะเข้าเรียนมาบ้างบางส่วนแล้ว พอเปิดเทอมก็พยายามเข้าฟังคำบรรยายทุกคาบ เนื่องจากเป็นคนที่ชอบฟังคำบรรยายมากกว่าอ่านเอง หลังจากเลิกเรียนทุกวันก็จะกลับมาอ่านคำบรรยายของปีก่อนหน้าที่ยังอ่านไม่จบ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนอ่านครบ 16 เล่มพร้อมกับทำโน้ตย่อ หลังจากนั้นก็อ่านมาตราสำคัญ ที่คิดว่าน่าจะออกข้อสอบได้ โดยดูจากสถิติติดดาว ที่รวมมาตราที่เคยออกสอบพร้อมกับอ่านโน้ตย่อไปด้วย
         การวางแผนสำาหรับอนาคตต่อจากนี้ อยากประกอบอาชีพสายงานนี้โดยตรงมากที่สุด เช่น ผู้พิพากษา อัยการ
ทนายความ
         ฝากถึงน้องๆ ที่เรียนนิติศาสตร์ ในช่วงก่อนสอบควรจะเน้นในการอ่านมาตราที่คิดว่าน่าจะออกข้อสอบประกอบกับฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ และการเรียนนิติศาสตร์สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพี่คือการเรียนวิชานี้ เมื่อยากที่สุด จึงใส่ใจเป็นพิเศษ โดยการอ่านมากกว่าวิชาอื่น และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกความในใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมว่ารู้สึกดีมากที่ได้เรียนในสถาบันแห่งนี้ อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเสมอ ห้องสมุดและสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีความสะดวกและเอื้ออำนวยต่อการเรียนเป็นอย่างดี