SPU มอบโอกาสสร้างอนาคต “มอบทุนการศึกษา” ปีการศึกษา 2559

SPU News

โดย suchart

SPU มอบโอกาสสร้างอนาคต
“มอบทุนการศึกษา” ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – โท - เอก
         ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะการแสดง และด้านสื่อสารมวลชน เป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาให้กับผู้ที่ได้รับทุน ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์นำไปต่อยอดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยในปีการศึกษา 2559 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 7 ประเภท ได้แก่ ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านสื่อสารมวลชน ด้านศิลปะการแสดง ทุนสำหรับมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง ทุนความร่วมมือทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ และทุนความร่วมมือทางโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ I-TIM


UploadImageUploadImageUploadImage