วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ปั้น ลูก SPU ฝึก “เดินเรือสากล” ด้วยมืออาชีพ

SPU News

โดย suchart

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
         ปั้น ลูก SPU ฝึก “เดินเรือสากล” ด้วยมืออาชีพม.ศรีปทุม ร่วมกับ โรงเรียนเดินเรือสากล ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เรือสำราญ) และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐานในการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานที่จริงเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจการบริการในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมและพลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท ผู้บริหารบริษัทโรงเรียนเดินเรือ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปีศรีปทุมม.ศรีปทุม กทม.