ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย คว้า 3 รางวัล การแข่งขันประกวด Animation โครงการ Software Park - WealthMagik Animation Award ในหัวข้อ “สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ ประจำปี 2559”

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 3 รางวัล การแข่งขันประกวด Animation ในโครงการ Software Park - WealthMagik Animation Award ในหัวข้อ “สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ ประจำปี 2559” ระดับอุดมศึกษา 
ได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 543 Uturn ชื่อผลงาน “ออมฝัน” 
- รางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Mercenary ชื่อผลงาน Happy 

 (จัดโดย สวทช. ร่วมกับ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม)