นักศึกษาคณะวิศวฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า "ชนะเลิศ" โครงงานสหกิจดีเด่น การประกวดผลงานสหกิจศึกษา (ประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายสมเกียรติ โสะหาบ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"  โครงงานสหกิจดีเด่น  การประกวดผลงานสหกิจศึกษา (ประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

โครงงานสหกิจดีเด่น
บทบาท‬ ในการปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมและนำไปใช้จริง  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระบบการทำงาน Fault Detection ของเครื่องปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่  ที่ทำให้เกิดการบำรุงรักษา  และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มภาคกลางตอนบน (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559)