สาขาใหม่ที่แรกในประเทศ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน

SPU News

โดย suchart

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสาขา
วิชาใหม่ด้านการบินและคมนาคม เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่กำลังขาดแคลนให้
เพียงพอต่อความต้องการ ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการแก้ ไขปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยด้านการบิน พร้อมปู
ทางสู่อาชีพนักบิน


        โดยจัดตั้งวิทยาลัยการบินและคมนาคม (College of Aviation & Transportation) ขึ้น ภายใต้ผู้นำทัพที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อย่างสูง อดีตนักบินเอฟ 5 สู่นักวิชาการระดับมือโปร “พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง” คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มีเป้าหมายหลักในการผลิตบุคลากรด้าน Aviation Safety Management ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดสูงมาก และในอนาคตจะขยายไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น การขนส่งทางรางด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบินเท่านั้น เพราะปัจจุบันการขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้า หรือรถไฟความเร็วสูง ได้ขยายตัวมากขึ้น เช่นกัน

การเรียนในสาขานี้น่าสนใจอย่างไร
         สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เรียนรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยการบิน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แผนงานความปลอดภัยการบินกฏระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ อุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ หลักการบินเบื้องต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน
         เมื่อจบชั้นปี 3 สามารถที่จะเลือกเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การจัดการสนามบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศและเลือกเรียนเป็นนักบินทั้งนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot Licence : PPL) หรือ นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Licence : CPL) ได้ โดยมีข้อกำหนดต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเกี่ยวกับการบิน และเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นนักบินเพิ่ม

โอกาสทางอาชีพสูงไม่มีตกงาน
         โอกาสทางอาชีพในสาขาวิชานี้มีสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านนิรภัยการบินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบินและบริษัทวิทยุการบิน งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตัวแทนรับ-ส่งสินค้าทางอากาศ งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน งานด้านการบริหารระดับต้นของท่าอากาศยาน งานด้านการบิน (นักบินพาณิชย์) ฯลฯ


UploadImage

สามารถเข้าสู่การเป็นนักบินได้ทันที
         หากนักศึกษาคนใดประสงค์ที่จะเป็นนักบิน นอกจากด้านวิชาการต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการทดสอบอื่นๆ ด้วย เช่น การตรวจร่างกาย ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ซึ่งนอกจากด้านสุขภาพแล้ว ก็จะมีมาตรฐานการประเมินด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สภาพจิตใจเพราะผู้ที่จะเป็นนักบินต้องมีสุขภาพจิตดี ไม่ก้าวร้าว เป็นต้น
         นอกจากนี้ก็มีสถาบันที่ตรวจสอบหลายแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมจะร่วมมือและส่งนักศึกษาไปตรวจสอบต่อไป เช่น สถาบันการบินพลเรือน เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ การบินไทย ฯลฯ ซึ่งจะสามารถทำการทดสอบด้านต่างๆขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ ภาษาอังกฤษที่ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบต่างๆเช่นกัน
         แต่เมื่อสามารถเข้าทำงานได้ ค่าตอบแทนก็เป็นเรื่องจูงใจมาก อาชีพนักบินเป็นอาชีพที่รายได้ดีมาก จนทำให้หลายคนอยากเข้าศึกษาด้านนี้ ขณะเดียวกันตลาดแรงงานด้านนี้ ยังมีความต้องการนักบินอีกปีละ 250 - 300 คน แต่เมืองไทยยังผลิตได้เพียงปีละ 200 กว่าคนเท่านั้น
         ไม่ว่าจะจบด้านการเป็นนักบิน หรืออีก 2 สาขา ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอนเมื่อจบแล้วจะมีตลาดรองรับในการเข้าทำงาน ทั้งสายการบินต่างๆ ท่าอากาศยานและหน่วยงานต่างๆ แม้แต่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานจัดการอากาศยานและเรืออุบัติเหตุ ที่ผ่านมาด้านความปลอดภัยการบินไม่มีผู้ใดเปิดสอน ทำให้การทำงานด้านนี้ที่ต้องใช้ทักษะสูง ก็จะรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ แต่เมื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดแล้ว จะสามารถป้อนเข้าสู่ตลาดได้โดยตรง