SPU : งานราตรีสืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยท่องเที่ยวศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ และขอนแก่น  ชั้นปี 4  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบบูรณาร่วมกันของสองวิทยาเขต ในรายวิชา TMT 424 สัมมนาการท่องเที่ยว  “งานราตรีสืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยท่องเที่ยวศรีปทุม”โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องธาราทอง บอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อเร็วๆนี้  นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ (คุณกรกช โขนงนุช) บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความต้องการบุคลากรการท่องเที่ยวในยุค AEC" มีการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาจากศรีปทุม บางเขนและขอนแก่น การขับร้องเพลงร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างความสมัคสมานสามัคคี การประกวดธิดาการท่องเที่ยวศรีปทุม ซึ่งวิชาดังกล่าวอำนวยการสอนตามนโยบายท่านคณบดีทั้งบางเขนและขอนแก่น สอนโดย ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม