ลดปัญหาความขัดแย้งชุมชนเหมืองแร่โปแตซ

SPU News

โดย nattaporn

แรงบันดาลใจ
ผมมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานีครับ และในพื้นที่ก็มีปัญหาการขัดแย้งกันมาเป็นเวลากว่า10ปี ซึ่งสาเหตุมาจากการทำเหมืองแร่โปแตซที่ใช้ในการทำปุ๋ย ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้ผมได้มุมมองว่าการขัดแย้งนั้นเกิดจากผลประโยชน์ โดยมีบางหมู่บ้านไม่ต้องการเหมืองแร่โปแตซ เพราะว่าต้องการรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ต่างกับอีกหมู่บ้านที่ต้องการเหมืองแร่โปแตซ เพราะจะได้เป็นการสร้างอาชีพให้ลูกหลาน และทำให้ลูกหลานกลับมาทำงานในบ้านเกิดมากขึ้น ผมจึงอยากใช้งานสถาปัตยกรรมลงไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครับ

 

แนวคิดการออกแบบ
เนื่องจากได้ลงพื้นที่ จึงทราบความต้องการของคนในชุมชนว่าต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ประเพณีปศุสัตว์การค้า รายได้เป็นต้น จากนั้นผมได้สำรวจพื้นที่ต่างๆเพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้ผมได้นำทฤษฎีการลดความขัดแย้งมาเป็นแนวทางในการออกแบบครับซึ่งสถาปัตยกรรมนี้เน้นการออกแบบด้านการวางผังเมืองของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชน

จุดเด่นของผลงาน
การสร้างสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของชุมชน

การเรียนสถาปัตย์ SPU
เราไม่เพียงแต่ได้ความรู้ว่าระบบสถาปัตยกรรมนั้นสร้างอย่างไรแต่ยังได้รู้แนวคิดวิธีคิด วิธีมองปัญหา และสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆจนสามารถสร้างกระบวนการวิธีแก้ไขปัญหาออกมาเป็นข้อๆได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราสามารถนำกระบวนการคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตได้ครับ