ออกแบบแนวคิดการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับสนามบินดอนเมือง

SPU News

โดย nattaporn

แรงบันดาลใจ
     เริ่มมาจากอยากจะสื่อสารความเป็นไทยกับผู้ที่มาใช้บริการสนามบินดอนเมืองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สัมผัสได้ถึงความเป็นไทยครับ

แนวคิดการออกแบบ
     ผมได้ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยออกมาผ่านตัวสถาปัตยกรรมโดยใช้ลักษณะของเรือนไทยมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ทั้งวัสดุที่ใช้การวางผังต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ อีกทั้งแนวคิดในการออกแบบในแต่ละชั้นของอาคารผู้โดยสารก็แตกต่างกันออกไป เช่น ในอาคารผู้โดยสารชั้นที่1ได้ออกแบบให้เป็ลักษณะของใต้ถุนบ้านเรือนไทย

จุดเด่นของผลงาน
     สร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับสนามบินดอนเมืองการ

เรียนสถาปัตย์ SPU
     ทำ ให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และพยายามหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอครับ