SPU : นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท KING POWER

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์สุวรรณี   รุ่งจตุรงค์ และผศ.ยุวดี  เครือรัฐติกาล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในบริษัท KING POWER ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 9 ธันวาคม 2559 นี้ ณ ทีทำการบริษัท KING POWER   กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา