วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 58

SPU Activity

โดย Admin Spublog

17 ก.ค. 2558 วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 58ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย “วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2558 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน เข้าร่วมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างคับคั่ง ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาสำหรับรายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2558 มีดังนี้1.รางวัล ประเภทอาจารย์ประจำที่มีการสอนดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์2.รางวัล ประเภทอาจารย์ประจำที่มีการสอนดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป3. รางวัลประเภท เจ้าหน้าที่ดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่นายสราวุธ เวชสุขสวัสดิ์ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี