SPU : สาขาวิชาบริหารการศึกษา โท – เอก SPU เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

SPU News

โดย kanokpong sartsang

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  ในการเข้าศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา EDA750  นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและการจัดการความรู้  ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา