SPU : 4 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “สร้างพลังความคิด เคล็ดไม่ลับปลุกพลังสู่ความสำเร็จ” โดย คุณศุภกิจ รุ่งโรจน์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   จัดกิจกรรมสร้างพลังความคิด เคล็ดไม่ลับปลุกพลังสู่ความสำเร็จ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง "คุณศุภกิจ รุ่งโรจน์"  มาถ่ายทอดประสบการณ์และพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นหลักการคิด “ถ้าเรามีความสุขความคิดสร้างสรรค์ ก็เกิด รายได้ก็มา ขั้นแรกต้องทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อน เมื่อสุขภาพแข็งแรงก็ทำงานได้เยอะ รายได้ก็มา ก็มีเงินซื้อรถดี ๆ ซื้อบ้านหลังใหญ่ ๆ ครอบครัวก็มีความสุข ตัวเราก็มีความสุข ความคิดสร้างสรรค์ก็มา" ณ  ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 4 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา