SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ฝึกปฎิบัติงานจริง ในสถานประกอบการสหกิจศึกษา บริษัทเน็ทเวิร์ค แอ็คไวเซอร์ ทีม จำกัด

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อ.สุวรรณี รุ่งจาตุรงค์   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา  คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 1/นักศึกษาคณะบัญชี “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ 2559  ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 9 ธันวาคม 2559  ณ  บริษัทเน็ทเวิร์ค แอ็คไวเซอร์ ทีม จำกัด (ลักษณะกิจการ : สำนักงานบัญชี)  เมื่อเร็วๆนี้