SPU : Coaching The Coaches # Class 1 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอต กรุ๊ป จำกัด

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ Coaching The Coaches # Class 1  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา  กรรมการบริหาร สลิงชอต กรุ๊ป จำกัด โค้ชผู้บริหารระดับสูง รับรองโดย สถาบัน International Coach Federation (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆพร้อมประสบการณ์ตรง ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจได้รับฟัง  ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 ชั้น 14  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา