ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้อะไรกับเรา

SPU Life

โดย nattaporn

"ปล่อยให้สมองมันโล่ง เอาความรู้ใส่เข้าไปเติมเต็มช่องว่างในสมอง" 

 #SPU #Dekspu #SripatumUniversity #Sripatum