SPU : ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “ รู้ทันกฎหมาย เพื่อคนยุค ”DIGITAL”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์นิติ  เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ รู้ทันกฎหมาย เพื่อคนยุค ”DIGITAL” ซึ่งจัดโดย ศูนย์นวัตกรรมปัญญาภิวัฒน์ สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ Hall 2 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เวลา 13.00 – 16.30 น. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา