SPU : 2 นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม" ประจำปีการศึกษา 2559

SPU News

โดย kanokpong sartsang

สำนักงานทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนายวงศธร  สุขัคคานนท์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวอรจิรา  งามขำ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบทุนการศึกษาในพิธีการมอบทุน "ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 15 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งจัดโดย บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน)โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม