SPU : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย คุณฉัตรชัย ทิศาดลดิลก(CFA, FRM)

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

                      หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต M.Acc รุ่นที่ 12 ในรายวิชา ACT 512 นโยบายทางการเงินและการบริหารการเงิน โดยได้รับจาก คุณฉัตรชัย ทิศาดลดิลก (CFA, FRM)Acting Director of Research at Securities and Exchange Commission, Thailand ฯลฯ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ณ ห้องเรียนอาคาร 30 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา