คณะวิศวกรรม ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"

SPU Award

โดย Busakorn SPU

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล Bronze Award  ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กิจกรรม Thailand Research Expo 2016 Award ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"

1. ผลงาน ชุดพัฒนาการสื่อสารทางแสงแบบไร้สายตามมาตรฐาน CP1223
   โดย ผศ.เพชร นันทิวัฒนา รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ และ อ.เติมพงษ์ ศรีเทศ
2. ผลงาน การพัฒนารูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 3  เฟสที่สภาวะทำงานจริงสำหรับวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
   โดย รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี ดร.วิชชากร เฮงศรีธวัช และ ผศ.เพชร นันทิวัฒนา 

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)