SPU : คณาจารย์คณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “Property, Plant and Equipment : PPE” ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใน ประเทศลาว

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์รมิดา  คงเขตวณิช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคมในโอกาสได้รับเกียรติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรม International Financial Reporting Standards (IFRS) หัวข้อเรื่อง Property, Plant and Equipment : PPE ให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศลาว ซึ่งโครงการจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors (LCPAA) ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU  #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง # SRIPATUM