SPU : ทรงพระเจริญ 12 สิงหา มหาราชินี

SPU News

โดย kanokpong sartsang

                                           12 สิงหา  มหาราชินี

น้ำพระราชหฤทัยไม่เคยหมด                           เหนือจรดใต้สยามงามศาสตร์ศิลป์

เพราะพระแม่มุ่งงานสานแผ่นดิน                        สร้างทรัพย์สินเป็นสมบัติของชาติไทย

                พระมหากรุณาธิคุณอุ่นอกราษฎร์       ขอกราบพระบาทกษัตรีจักรีสมัย

น้อมอำนวยจตุรพิธพรชัย                                  ทุกดวงใจถวายองค์  “ทรงพระเจริญ”

 

         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม