SPU : Blog เพื่อสร้างเป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินการจัดทำ Blog เพื่อสร้างเป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนจึงขอเชิญชวนอาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เทคนิควิธีการสอน ประสบการณ์การสอน ผ่านเว็บ Blog โดยสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://tlcspu.wordpress.com และสามารถดูวิธีการเข้าใช้งานได้ที่ http://bit.ly/BlogTLC06

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU  #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง # SRIPATUM