SPU : คณะนิเทศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม อบจ.นครศรีธรรมราช

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์ธีระพันธ์  ชนาพรรณ  หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บริการวิชาการสู่สังคม  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์  ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.)  ณ โรงแรม Alongkot Beach Resort อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 – 5  สิงหาคม  2559