SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม MOU สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย “สนับสนุนสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาธุรกิจขายตรง”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย โดยมี  ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย , คุณโกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์ อุปนายกสมาคม คุณวุฒิพงศ์ วนากุล อุปนายกสมาคมและฝ่ายวิชาการ  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ณ  ห้องบอร์ดรูม ชั้น14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เนื่องมาจากอุตสาหกรรมของธุรกิจขายตรง ถือเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้สมาคมการพัฒนาขายตรงไทยตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งมุ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบของธุรกิจขายตรง องค์ความรู้ การสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การประสานกับหน่วยงานภาครัฐตามกรอบของมาตรฐาน อีกทั้งยังทำการสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เกิดการขยายตลาดอีกด้วย

จากแผนการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมขายตรงนั้น ทางสมาคมการพัฒนาขายตรงไทยได้ร่วมกับทาง    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำบันทึกความตกลงร่วมมือกัน โดยมีประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิเช่น ร่วมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ อีกทั้งทำความร่วมมือเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านธุรกิจการขายตรง ซึ่งทางสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ก็มีบริษัทที่อยู่ภายใต้สมาคมฯที่พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนา มากมายหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท จอยมาร์ท จำกัด บริษัท สตาร์ ซันไชน์ จำกัด บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค (โปรดักส์) จำกัด บริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ที อาร์เอ็มแอสโซซิเอทิด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปูแดง 168 (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด บริษัท โกลด์แคทส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด